Đáp án đề 3 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

C

A

B

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

- Trước khi Pháp xâm lược:

+ Nhà Nguyễn thi hành chính sách đối nội , đối ngoại thiển cận khiến cho xã hội Việt nam khủng hoảng...

+ Trước cuộc xâm lăng đang đến gần nhà Nguyễn không có được giải pháp phù hợp, tiếp tục làm tiềm lực đất nước suy yếu...

- Khi Pháp xâm lược:

+ Không đề ra được một đường lối đúng đắn, không có quyết tâm đánh thắng. Vd” án binh bất động”...

+ Bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh Pháp(khi Pháp rút khỏi Đà Nẵng 1859, Khi Pháp kéo quân sang Trung Quốc 1860, khi quân Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy lần thứ nhất).

+ Đầu hàng từng bước thực dân Pháp , phản bội nhân dân tiến đến đầu hàng hoàn toàn với hai hiệp ước Hác- măng và Pa-tơ –nốt.

* Trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp nhà Nguyễn có trách nhiệm chính.

Câu 2:

- Nông nghiệp:

+ Cướp đoạt ruộng đất.

+ Phát canh thu đô.

- Công nghiệp:

+ Khai thác mỏ và kháng sản.

+ Sản xuất điện nước, xi măng…

- Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường bóc lột.

- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường Việt Nam.

- Tài chính: Bóc lột bàng chính sách thuế.

* Nhận xét: Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX đã có nhiều biến đổi. Những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhau do chính sách nô dịch thuộc địa của thực dân Pháp và Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ lạc hậu và phụ thuộc.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021