Trình bày nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 95 sgk Lịch sử 8

Trình bày nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven.

Bài làm:

Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven:

  • Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế - tài chính.
  • Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng... những quy định chặt chẽ, đật dưới sự kiểm soát của nhà nước.
  • Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, sản trở người thất nghiệp, tạo thêm việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021