Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939 ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 103 – sgk lịch sử 8

Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939 ?

Bài làm:

Trong những năm 1919 – 1939, cách mạng Trung Quốc đã diễn ra:

  • Ngày 4 tháng 5 năm 1919: Diễn ra phong trào Ngũ tứ.
  • Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin và việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 7/1921).
  • 1926 – 1927: Chiến tranh cách mạng
  • 1927 – 1937: Nội chiến
  • Tháng 7/1937: Cuộc kháng chiến chống Nhật, Quộc – Cộng hợp tác chống Nhật.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021