“Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Bài làm:

* Hoàn cảnh ra đời: Chủ nghĩa tư bản phát triển , giai cấp vô sản bị bóc lột , cuộc đấu tranh của vô sản bị thất bại , yêu cầu cấp thiết phải có một lý luận khoa học.

* Nội dung:

  • Lời mở đầu : mục đích và nguyện vọng của người cộng sản .
  • Quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội :
  • GCVS là lực lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa
  • Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại.
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021