Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 4)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 4). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Mục đích đấu tranh của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là:

A. Đánh Pháp giành độc lập dân tộc xây dựng chế độ dân chủ tư sản.

B. Thương lượng với Pháp để Pháp giúp đỡ Việt Nam phát triển đất nước.

C. Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến.

D. Đánh Pháp giành độc lập dân tộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu 2: Âm mưu thâm độc của thực dân Pháp trong việc thành lập Liên bang Đông Dương là:

A. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp.

B. Tăng cường áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp.

C. Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.

D. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.

Câu 3: Bản chất chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp áp dụng ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa là:

A. Kìm hãm dân ta trong vòng lạc hậu, ngu muội và đào tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.

B. “Khai hóa nền văn minh” cho nhân dân Việt Nam.

C. Đào tạo nhân tài cho đất nước Việt Nam.

D. Giúp cho nền văn hóa, giáo dục nước ta phát triển ngang bằng với các nước tiến bộ trên thế giới.

Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu đẩy nước ta rơi vào tình trạng nước thuộc địa là:

A. Nhân dân ta tình nguyện khuất phục thực dân Pháp.

B. Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, chủ trương thương lượng , không kiên quyết đánh Pháp.

C. Đất nước Việt Nam ta nhỏ, nhân dân sức yếu không đánh nổi Pháp.

D. Thực dân Pháp liên kết với các nước đế quốc khác cùng đánh chiếm Việt Nam.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày ngắn gọn nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế? Em có nhận xét gì về đời sống của giai cấp nông dân và công nhân dưới tác động của cuộc khai thác đó?

Câu 2: Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước? Tại sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021