Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ?

Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp  thời bấy giờ?

Bài làm:

Ở hình 5 ta thấy, một nông dân chống chiếc cuốc ->tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Trên lưng là người đại diện cho đẳng cấp tăng lữ và quý tộc. Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc. Có những con thỏ, con chuột đang gặm phá hoại mùa mang

=> Tất cả đều đang hại những người nông dân.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021