Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 115 – sgk lịch sử 8

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Bài làm:

Thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế là hèn nhát, nhu nhược đường lối chống Pháp không kiên quyết, bỏ lỡ thời cơ đuổi quân Pháp ra khỏi nước ta.

Chính thái độ đó của triều đình Huế đã tạo điều kiện cho Pháp chiếm Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021