Nêu những hậu quả của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu những hậu quả của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ?

Bài làm:

Hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ : kinh tế giảm sút, đời sống nhân dân bị bần cùng, mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh hết sức sâu sắc.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021