Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 112 – sgk lịch sử 8

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Bài làm:

Thành tựu của nền văn hóa Xô Viết:

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết.

Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện trong việc xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật...

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021