Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 82 sgk lịch sử 8

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Bài làm:

Đối với nước Nga :

  • Làm thay đổi hòan tòan vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga .
  • Đưa những người lao động lên chính quyền ,xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa .

Đối với thế giới :

  • Dẫn đến biến đổi lớn lao trên thế giới.
  • Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản , nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức .
  • Tạo ra những điếu kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021