Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien – ni được sử dụng rộng rãi?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien – ni được sử dụng rộng rãi?

Bài làm:

Khi máy kéo sợi Gien – ni được sử dụng rộng rãi trên nước Anh thì năng suất tăng lên, sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi phải cải tiến máy dệt (1769) Ác – crai – tơ phát manh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. Năm 1785, Ét – mơn Các – rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh ->năng suất dệt tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021