Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ)?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ)?

Bài làm:

Mẫu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) chính là sự phát triển kinh tế và vấn đề thuộc địa không đều nhau.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021