Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 sgk lịch sử 8

Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941?

Bài làm:

  • Từ 1925 – 1941 Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt. Đến năm 1936, tính theo sản lượng công nghiệp thì Liên Xô đứng đầu Châu Âu và đứng tứu hai thế giới (Sau Mĩ). Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp đã hoàn thành.
  • Về văn hóa – giáo dục: Nạn mù chữu được thanh toán, thực hiện xong phổ cập giáo dục tiểu học cho toàn dân.
  • Về xã hội: Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân, nông dân và tầng lớp tri thức mới xã hội chủ nghĩa.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021