Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 141 – sgk lịch sử 8

Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi như thế nào?

Bài làm:

Những thay đổi của giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân dưới thời Pháp thuộc là:

 • Địa chủ phong kiến:
  • Đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, số lượng ngày càng tăng thêm.
  • Địa vị kinh tế được tăng cường, nắm trong tay nhiều ruộng đất, nắm chính quyền ở các địa phương.
  • Một bộ phận cấu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân. Một số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
 • Nông dân:
  • Chiếm số lượng đông đảo, bị tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng hóa, bị phá sản, có người phải bỏ làng đi làm thuê.
  • Có tinh thần yêu nước và hăng hái tham gia cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.
 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021