Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo mẫu

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 143 – sgk lịch sử 8

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo mẫu

Bài làm:

Giai cấp, tầng lớp

Nghề nghiệp

Thái độ với độc lập dân tộc

Giai cấp địa chủ phong kiến

Kinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô

Đánh mất ý thức dân tộc, làm tay sai cho Pháp

Tư sản

Kinh doanh công, thương nghiệp.

Chưa có ý thức cách mạng, chủ yếu chỉ muốn làm ăn yên ổn

Tiểu tư sản

Làm công ăn lương, buôn bán nhỏ

Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX

Công nhân

Bán sức lao động, làm thuê

Ý thức dân tộc cao, kiên quyết chống đế quốc, là lực lượng chính lãnh đạo cách mạng.

Nông dân

Làm ruộng, đóng đủ loại thuế

Ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh. Họ là lực lượng cách mạng đông đảo.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021