Vì sao nhân dân Paris lại lật đổ phái Gi – rông – đanh?

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Vì sao nhân dân Paris lại lật đổ phái Gi – rông – đanh?

Bài làm:

Nhân dân Paris lại lật đổ phái Gi – rông – đanh bởi vì: Mùa xuân năm 1793. quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

=> Ngày 2 — 6 - 1793, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021