Sự khủng hoảng của chế độ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Sự khủng hoảng của chế độ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Bài làm:

Sự khủng hoảng của chế độ chuyên chế thể hiện ở những điểm:

  • Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ nhà nước vay của tư sản không trả được.
  • Công thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.
  • Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021