Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đến năm 1940 có bao nhiêu nước cộng hòa gia, nhập Liên Xô và nâng tổng số lên bao nhiêu nước?

 • A. Có thêm 10 nước, nâng tổng số lên 14 nước.
 • B. Có thêm 11 nước, nâng tổng số lên 15 nước.
 • C. Có thêm 12 nước, nâng tổng số lên 16 nước.
 • D. Có thêm 13 nước, nâng tổng số lên 17 nước.

Câu 2: Bốn nước đầu tiên trong Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là:

 • A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
 • B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ca-dắc-xtan và Ngoại Cap-ca-dơ.
 • C. Nga, U-crai-na, E-xtô-ni-a; và Lít va.
 • D. Nga, U-crai-na, Lít-va, Bê-la-rút-xi-a.

Câu 3: Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào?

 • A. Hòa bình.
 • B. Chiến tranh.
 • C. Kinh tế bị tàn phá.
 • D. Khủng hoảng chính trị.

Câu 4: Điều khoản nào trong chính sách kinh tế mới nhằm phục hồi và phát triển thương nghiệp?

 • A. Tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.
 • B. Nông dân được sử dụng lương thực thừa
 • C. Chế độ thu thuế lương thực.
 • D. Tự do buôn bán.

Câu 5: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trên cơ sở tự nguyện của mấy nước cộng hòa?

 • A. Trên cơ sở tự nguyện 4 nước cộng hoà.
 • B. Trên cơ sở tự nguyện 5 nước cộng hoà.
 • C. Trên cơ sở tự nguyện 6 nước cộng hoà.
 • D. Trên cơ sở tự nguyện 7 nước cộng hoà.

Câu 6: Nước Nga hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế vào thời gian nào?

 • A. Năm 1925.
 • B. Năm 1926.
 • C. Năm 1927.
 • D. Năm 1928.

Câu 7: Những biện pháp của “Chính sách kinh tế mới” nhằm thực hiện điều quan trọng nhất đối với nước Nga lúc này là gì?

 • A. Ổn định đời sống nhân dân.
 • B. Vượt qua những khó khăn sau chiến tranh.
 • C. Đẩy mạnh sản xuất, phát triển, lưu thông hàng hóa.
 • D. Giải quyết hậu quả chiến tranh.

Câu 8: Liên Xô hoàn thành thanh toán nạn mù chữ khi nào?

 • A. 1941
 • B. 1937
 • C. Sau kế hoạch 5 năm lần 1
 • D. Sau kế hoạch 5 năm lần 2.

Câu 9: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần 1 ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì?

 • A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp.
 • B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.
 • C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.
 • D. Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Câu 10: “Chính sách kinh tế mới” ở Nga được bắt đầu từ ngành nào?

 • A. Công nghiệp.
 • B. Thủ công nghiệp.
 • C. Thương nghiệp
 • D. Nông nghiệp

Câu 11: Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong “Chính sách cộng sản thời chiến”, đến khi thực hiện “chính sách kinh tế mới” được thay đổi như thế nào?

 • A. Trả hết toàn bộ nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.
 • B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân),
 • C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.
 • D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lý.

Câu 12: Mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là gì?

 • A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
 • B. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy.
 • C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.
 • D. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp.

Câu 13: Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941?

 • A. Vì chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.
 • B. Vì Liên Xô tham gia chiến tranh thế giới thứ hai.
 • C. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.
 • D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước.

Câu 14: Nước Nga trải qua bao nhiêu năm chiến tranh đế quốc và nội chiến

 • A. 4 năm chiến tranh đế quốc và 3 nội chiến
 • B. 5 chiến tranh đế quốc và 3 nội chiến
 • C. 3 chiến tranh đế quốc và 4 nội chiến
 • D. 4 chiến tranh đế quốc và 2 nội chiến

Câu 15: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ( 1925 – 1941 ) là gì?

 • A. Khôi phục và phát triển kinh tế.
 • B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
 • C. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu.
 • D. Phát triển văn hóa giáo dục.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1921 -1941)


 • 81 lượt xem