Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì hợp tác Quốc-Cộng nhằm mục đích gì?

 • A. Hợp tác Quốc-Cộng chống các đế quốc
 • B. Hợp tác Quốc-Cộng chống Nhật
 • C. Hợp tác Quốc-Cộng chống phong kiến Mãn Thanh
 • D. Hợp tác Quốc-Cộng xây dựng nhà nước Trung Quốc thống nhất.

Câu 2: Phong trào đấu tranh nào đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc phong kiến ở châu Á?

 • A. Phong trào Ngũ tứ
 • B. Xô viết Nghệ Tĩnh
 • C. Cách mạng Mông cổ
 • D. Khởi nghĩa Gia-va

Câu 3: Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Năm 1926 đến 1927.
 • B. Năm 1927 đến 1930.
 • C. Năm 1927 đến 1935.
 • D. Năm 1927 đến 1937.

Câu 4: Lực lượng chủ yếu của phong trào Ngũ tứ giai đoạn sau là?

 • A. Học sinh
 • B. Nông dân
 • C. Công nhân
 • D. Trí thức

Câu 5: Trong những năm 1926-1927 nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm:

 • A. Đánh đổ các tập đoàn quân phiệt đang chia nhau thống trị Trung Quốc.
 • B. Đánh đổ nền thống trị phản động của tập đoàn Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch.
 • C. Đánh đổ ách thống trị của triều đình phong kiến Mãn Thanh.
 • D. Đánh đổ sự xâu xé của các nước phương Tây.

Câu 6: Tính chất chống đế quốc của phong trào ngũ tứ thể hiện rõ nhất ở?

 • A. Qui mô của phong trào
 • B. Hình thức đấu tranh
 • C. Lực lượng tham gia
 • D. Khẩu hiệu đấu tranh

Câu 7: Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập ngày tháng năm nào?

 • A. Tháng 7 năm 1920.
 • B. Tháng 7 năm 1921.
 • C. Tháng 7 năm 1922.
 • D. Tháng 7 năm 1923.

Câu 8: Giai cấp tầng lớp nào đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nhiều nước Đông Nam Á theo con đường dân chủ tư sản?

 • A. Tầng lớp trí thức mới
 • B. Tầng lớp trí thức
 • C. Giai cấp tư sản
 • D. Tầng lớp công nhân.

Câu 9: Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc được mở đầu bằng cuộc biểu tình của tầng lớp nào?

 • A. Biểu tình của 3000 học sinh ở Bắc Kinh.
 • B. Biểu tình của 3000 công nhân Bắc Kinh,
 • C. Biểu tình của 3000 nông dân Bắc Kinh
 • D. Biểu tình của 3000 công nhân, nông dân, trí thức ở Bắc Kinh.

Câu 10:Bước tiến của phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á là?

 • A. Xuất hiện các nhóm
 • B. Xuất hiện các phái
 • C. Xuất hiện các chính đảng
 • D. Xuất hiện các hội.

Câu 11: Trong những năm 1919 - 1929 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở nước nào thành công?

 • A. Trung Quốc
 • B. Việt Nam
 • C. Thổ Nhĩ Kì
 • D. In-đô-nê-xi-a

Câu 12: Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Mông Cổ 1921-1924 là gì?

 • A. Đảng Nhân dân Mông cổ thành lập.
 • B. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào phong kiến Trung Quốc,
 • C. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
 • D. Nhà nước dân chủ nhân dân Mông cổ thành lập.

Câu 13: Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á xuất hiện một nét mới, đó là gì?

 • A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
 • B. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng rãi.
 • C. Sự kiên minh giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát xít.
 • D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.

Câu 14: Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc?

 • A. Giai cấp tư sản.
 • B. Giai cấp vô sản.
 • C. Giai cấp nông dân.
 • D. Tầng lớp trí thức tiểu tư sản.

Câu 15: Trong phong trào Ngũ tứ quần chúng giương cao khẩu hiệu đấu tranh gì?

 • A. “Trả quyền độc lập cho người Trung Quốc”
 • B. “Các nước đế quốc rút khỏi Trung Quốc”
 • C. “Trung Quốc của người Trung Quốc”
 • D. "Phế bỏ các điều ước đã kí với nhà Thanh"

Câu 16: Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ diễn ra dưới hình thức nào?

 • A. Bất hợp tác với thực dân Anh
 • B. Bạo động chống thực dân Anh
 • C. Bất bạo động
 • D. Thương lượng với thực dân Anh.

Câu 17: Điểm nổi bật nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

 • A. Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú
 • B. Lan rộng khắp các quốc gia
 • C. Phong trào chủ tư sản phát triển.
 • D. Giai cấp vô sản trưởng thành, tham gia lãnh đạo cách mạng.

Câu 18: Do ảnh hưởng của sự kiện lịch sử nào đã dẫn đến sự bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc năm 1919?

 • A. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga.
 • B. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc.
 • C. Thắng lợi của cách mạng Ấn Độ trong việc chống thực dân Anh.
 • D. Câu A và B đều đúng.

Câu 19: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có quy mô như thế nào?

 • A. Phong trào nổ ra rầm rộ ở Đông Bắc Á.
 • B. Phong trào diễn ra quyết liệt ở Đông Nam Á và Tây Á,
 • C. Phong trào có quy mô rộng khắp toàn châu Á.
 • D. Phong trào có quy mô mở rộng nổ ra ở Bắc Á, Đông Nam Á và Nam Á.

Câu 20: Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào?

 • A. Xu hướng vô sản
 • B. Xu hướng tư sản
 • C. Xu hướng thỏa hiệp
 • D. Phát triển song song tư sản và vô sản.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939)


 • 52 lượt xem