Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết quả gì?

 • A. Tây Ban Nha và Mĩ trao trả độc lập cho Phi-lip-pin.
 • B. Nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời.
 • C. Phi-líp-pin rơi vào ách đô hộ của Mĩ.
 • D. Tạo điều kiện cho Phi-líp-pin phát triển tư bản chủ nghĩa.

Câu 2: Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, can thiệp sâu vào Phi-líp- pin vào thời gian nào?

 • A. Ngày 28 - 8 - 1896.
 • B. Tháng 4 - 1898.
 • C. Tháng 6 - 1898.
 • D. Tháng 8 - 1898.

Câu 3: Đảng cộng sản In-đô-nê-xia thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 5-1920.
 • B. Tháng 5-1921.
 • C. Tháng 5-1922.
 • D. Tháng 5-1923.

Câu 4: Mã Lai, Miến Điện trở thành thuộc địa của nước nào?

 • A. Anh
 • B. Pháp
 • C. Tây Ban Nha
 • D. Hà Lan

Câu 5: Các tổ chức công đoàn được thành lập sớm nhất ở đâu?

 • A. Phi-líp-pin
 • B. Mã Lai
 • C. Miến Điện
 • D. In-đô-nê-xi-a

Câu 6: Đảng Cộng sản ra đời sớm nhất ở đâu?

 • A. In-đô-nê-xi-a
 • B. Cam-pu-chia
 • C. Lào
 • D. Việt Nam

Câu 7: Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

 • A. Nổi dậy khởi nghĩa.
 • B. Thành lập các tổ chức yêu nước.
 • C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
 • D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.

Câu 8: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?

 • A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.
 • B. Tìm cách kìm hãm sự phát triển của kinh tế thuộc địa.
 • C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.
 • D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.

Câu 9: Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?

 • A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới.
 • B. Sự hình thành hai giai cấp mới, đó là công nhân và tư sản.
 • C. Sự hình thành các tầng lớp xã hội mới, đó là quý tộc và tư sản mại bản.
 • D. Sự đan xen tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Câu 10: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?

 • A. Nhà nước phong kiến rất mạnh.
 • B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ.
 • C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa.
 • D. Chính sách ngoại giao khôn khéo.

Câu 11: Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm nào?

 • A. 1884
 • B. 1885
 • C. 1886
 • D. 1893

Câu 12: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

 • A. Đầu thế kỉ XIX
 • B. Giữa thế kỉ XIX
 • C. Cuối thế kỉ XIX
 • D. Đầu thế kỉ XX

Câu 13: Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?

 • A. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của Ra-ma V.
 • B. Do cải cách chính trị của Ra-ma IV.
 • C. Do Xiêm (Thái Lan) đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa.
 • D. Do Xiêm (Thái Lan) được sự giúp đỡ của Mĩ.

Câu 14: Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á?

 • A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.
 • B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan.
 • C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
 • D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.

Câu 15: Thực dân Anh chiếm nước nào?

 • A. Mã Lai, Miến Điện
 • B. Lào, Mã Lai
 • C. Mã Lai, Campuchia, Miến Điện
 • D. Xiêm, Mã Lai

Câu 16: Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đông Nam Á:

 • A. Có vị trí địa lý quan trọng, nằm trên đường giao thông từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.
 • B. Giàu tài nguyên: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoảng sản.
 • C. Có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
 • D. A, B, C đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX


 • 139 lượt xem