Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Trong nửa đầu thế kỉ XX, khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là những thành tựu của nền văn hóa Xô viết. Sau đây, KhoaHoc sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lởi câu hỏi để giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX.

 • Bước vào thế kỷ XX, sau cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại đạt được thành tựu rực rỡ về KHKT.
 • Khoa học sơ bản : Hoá học, Sinh học, Khoa học Trái đất... đạt thành tựu tiến bộ.

* Về vật lí:

 • Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.
 • Lí thuyết tương đối của An-Be-Anh-Xtanh (Đức).
 • Nhiều phát minh được sử dụng: Điện thoại, điện tín, ra đa, hàng không, điện ảnh.

-> Nhờ các thành tựu về KHKT mà đời sống vật chất và tinh thần của con người được nâng cao.

 • Những thành tự KHKT lại được con người sử dụng để sản xuất vũ khí giết người, hậu quả khôn lường.

II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

* Cơ sở hình thành:

 • Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá mới: Nền văn hoá Xô Viết.
 • Dựa trên tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại.

* Thành tựu:

 • Giáo dục:
  • Xoá bỏ nạn mù chữ, sáng tạo ra chữ viết dân tộc.
  • Phát triển hệ thống GD quốc dân, chế độ giáo dục bắt buộc.

-> Đa số người dân có trình độ văn hoá cao, đội ngũ tri thức có năng lực sáng tạo.

 • Khoa học- kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học thế giới.
 • Văn hóa- nghệ thuật: Có cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hoá - nghệ thuật nhân loại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 110 – sgk lịch sử 8

Nhà khoa học A.Nô-ben nói: “Tôi hi vọng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 111 – sgk lịch sử 8

Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 – sgk lịch sử 8

Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 112 – sgk lịch sử 8

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 – sgk lịch sử 8

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX


 • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan