Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp với đoạn viết sau:

“Trong vòng chưa đầy 30 năm, ……………….“đi giày cỏ” xưa kia đã trở thành một đất nước, trong đó đa số người dân có trình độ văn hoá cao, có một đội ngũ tri thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

 • A. Nước Anh
 • B. Nước Mĩ
 • C. Nước Nga
 • D. Nước Pháp

Câu 2: Tác phẩm Sông Đông êm đềm là của ai?

 • A. Sô-lô-khốp
 • B. Tôn-xtôi
 • C. Ô-xtrop-xki
 • D. Góc-ki

Câu 3: An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?

 • A. Lý thuyết tương đối
 • B. Lý thuyết nguyên tử hiện đại
 • C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.
 • D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 4: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đó là câu nói của ai?

 • A. Nhà khoa học A Nô-ben
 • B. Nhà khoa học An-be Anh-Xtanh.
 • C. Nhà khoa học C.Xi-ôn-cốp-Xki.
 • D Nhà khoa học Uyn-bơ Rai.

Câu 5: Vì sao xoá nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hoá mới ở Liên xô?

 • A. Tình trạng mù chữ ở nước Nga phổ biến.
 • B. Để thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển.
 • C. Tỷ lệ người biết chữ là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế, văn hoá.
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 6: Nhiều phát minh khoa học ra đời vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?

 • A. Điện tín, điện thoại.
 • B. Ra-đa, hàng không
 • C. Điện ảnh, phim nói, và phim màu.
 • D. Điện tín, điện thoại, hàng không, điện ảnh.

Câu 7: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào?

 • A. 17/12/1903
 • B. 17/12/1904
 • C. 17/12/1905
 • D. 17/12/1906

Câu 8: "Về văn học, từ năm 1928 đến năm 1950 đã xuất bản được 102800 đầu sách văn học với tổng số hơn 2,5 tỉ bản”. Đó là số sách xuất bản ở nước nào?

 • A. Nước Mĩ.
 • B. Nước Anh.
 • C. Nước Liên Xô.
 • D. Nước Trung Quốc.

Câu 9: Nền văn hóa Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào?

 • A. Tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại
 • B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin và kế thừa tinh hoa di sản văn hóa nhân loại.
 • C. Bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Nga.
 • D. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Xô viết

Câu 10: Trong vòng 20 năm (1921-1941) ở Liên Xô bao nhiêu người thoát nạn mù chữ?

 • A. 40 triệu người.
 • B. 50 triệu người.
 • C. 60 triệu người.
 • D. 70 triệu người.

Câu 11: Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô Viết được thể hiện ở điểm nào?

 • A. Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.
 • B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn hoá, nghệ thuật.
 • C. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ.
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 12: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do ai chế tạo ra ?

 • A. Nhà khoa học A. Nô –ben
 • B. Nhà khoa học An-be Anh-xtanh
 • C. Nhà khoa học C.xi-ôn-cốp-xk
 • D. Nhà khoa học Ổvil và Wilbur Right

Câu 13: Nhà bác học Anh-xtanh là người nước nào?

 • A. Nga
 • B. Đức
 • C. Pháp
 • D. Mỹ

Câu 14: Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian nào?

 • A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
 • B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.
 • C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
 • D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.

Câu 15: Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?

 • A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
 • B. Xoá nạn mù chữ và thất học.
 • C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
 • D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX


 • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021