Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đưa ông đi đày ở đâu?

 • A. Ở Tuy-ni-di.
 • B. Ở An-giê-ri.
 • C. Ở Mê-hi-cô.
 • D. Ở Nam Phi.

Câu 2: Vua Hàm Nghi bị bắt vào thời gian nào?

 • A. Tháng 10 năm 1888.
 • B. Tháng 11 năm 1888.
 • C. Tháng 12 năm 1888.
 • D. Tháng 01 năm 1889.

Câu 3: Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều đình Huế, đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?

 • A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản
 • B. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường
 • C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi
 • D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Câu 4: Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã làm gì?

 • A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết
 • B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến.
 • C. Giảng hòa với phái chủ chiến.
 • D. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại.

Câu 5: Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX được gọi là phong trào gì?

 • A. Phong trào nông dân
 • B. Phong trào nông dân Yên Thế.
 • C. Phong trào Cần vương.
 • D. Phong trào Duy Tân.

Câu 6: Cuối năm 1888, do sự phản bội của ai vua Hàm Nghi rơi vào tay giặc Pháp?

 • A. Của Nguyễn Quang Ngọc.
 • B. Của Tôn Thất Thuyết.
 • C. Của Trương Quang Ngọc.
 • D. Của Nguyễn Duy Cung.

Câu 7: Phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu?

 • A. Bắc Kì và Nam Kì.
 • B. Trung Kì và Nam Kì.
 • C. Nam Kì, Trung Kì và Bắc Kì.
 • D. Trung Kì và Bắc Kì.

Câu 8: Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần Vương là ai?

 • A. Văn thân sĩ phu yêu nước.
 • B. Những võ quan triều đình.
 • C. Nông dân.
 • D. Địa chủ các địa phương.

Câu 9: Nhận xét nào về phong trào Cần Vương là không đúng?

 • A. Phong trào quy mô lớn, mang tính dân tộc.
 • B. Quyết liệt, theo ý thức hệ tư sản.
 • C. Phong trào yêu nước theo khuynh hương và ý thức hệ phong kiến.
 • D. Phong trào dân tộc, đã đạt được nhiều thắng lợi.

Câu 10: Mục tiêu của phong trào yêu nước Cần Vương là gì?

 • A. Lật đổ chế độ phong kiến, giành độc lập dân tộc.
 • B. Đánh đế quốc, giành lại độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.
 • C. Đánh đổ phong kiến, đế quốc giành độc lập.
 • D. Đánh đế quốc thành lập nước cộng hòa.

Câu 11: Nội dung cơ bản của Chiếu cần vương là gì?

 • A. Kêu gọi văn thân sĩ phu đứng lên cứu nước.
 • B. Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.
 • C. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.
 • D. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Câu 12: Sự kiện nào đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần vương ở Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

 • A. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại.
 • B. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế thất bại.
 • C. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.
 • D. Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Câu 13: Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần Vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

 • A. Tôn Thất thuyết và Nguyễn Văn Tương.
 • B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.
 • C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn,
 • D. Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Dịch.

Câu 14: Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu?

 • A. Tòa Khâm sứ và Hoàng Thành.
 • B. Đồn Mang Cá và Hoàng Thành,
 • C. Hoàng Thành.
 • D. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.

Câu 15: Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Đêm mùng 5 rạng sáng 6 -7-1885.
 • B. Đêm mùng 6 rạng sáng 7-7-1886.
 • C. Đêm mùng 4 rạng sáng 5-7-1885.
 • D. Đêm mùng 3 rạng sáng 4-7-1885

Câu 16: Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX đều thất bại là do?

 • A. Triều đình phong kiến đầu hàng thực dân Pháp.
 • B. Nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết và mang tính chất địa phương.
 • C. Không có sự đoàn kết của nhân dân.
 • D. Thiếu sự chuẩn bị về lực lượng và tổ chức.

Câu 17: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu làm gì?

 • A. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
 • B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai.
 • C. Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.
 • D. Bắt đầu xúc tiến việc lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam.

Câu 18: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

 • A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.
 • B. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế.
 • C. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì.
 • D. Toàn thể dân tộc Việt Nam.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 26 phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX


 • 169 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021