Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

 • A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân.
 • B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.
 • C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản.
 • D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác.

Câu 2: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

 • A. Quân chủ lập hiến.
 • B. Cộng hòa tư sản.
 • C. Quân chủ chuyên chế.
 • D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Câu 3: Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển?

 • A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.
 • B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.
 • C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.
 • D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.

Câu 4: Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào?

 • A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu
 • B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp
 • C. Ruộng đất bị bỏ hoang
 • D. Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên

Câu 5: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?

 • A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.
 • B. Nông dân với quý tộc phong kiến.
 • C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.
 • D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 6: Ngày 28/8/1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?

 • A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti.
 • B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời.
 • C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.
 • D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.

Câu 7: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?

 • A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.
 • B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
 • C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.
 • D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.

Câu 8: Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất?

 • A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.
 • B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến.
 • C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ.
 • D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 9: Điền đúng (Đ), sai (S) vào các câu sau đây:

A. Trước cánh mạng nông nghiệp Pháp phát triển.

B. Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế.

C. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp không phải đóng thuế.

D. Tư sản Pháp có quyền lực về kinh tế và chính trị.

E. Tư tưởng Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến và Tăng lữ.

F. Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc bảo đảm quyền tự do.

 • A. Sai: A, D Đúng: B, C, E, F
 • B. Đúng: A, D Sai: B, C, E, F
 • C. Sai: A, D, C, F Đúng: B, E
 • D. Sai: A, D, B Đúng: C, E, F

Câu 10: Phái Lập hiến của cách mạng Pháp đã có những tiến bộ gì?

 • A. Xóa bỏ một số thứ thuế cho nhân dân.
 • B. Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
 • C. Thông qua Hiến pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến.
 • D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu.

Câu 11: Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân?

 • A. Giải quyết vấn đề ruộng dất cho nông dân.
 • B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát.
 • C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì.
 • D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê.

Câu 12: Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

 • A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.
 • B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.
 • C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.
 • D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Câu 13: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

 • A. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua.
 • B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.
 • C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.
 • D. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

Câu 14: Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

 • A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.
 • B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
 • C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến.
 • D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.

Câu 15: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?

 • A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp
 • B. Thông qua Hiến pháp.
 • C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.
 • D. Hội đồng dân tộc thành lập.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII


 • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021