Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?

 • A. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
 • B. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • C. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
 • D. Đều có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến.

Câu 2: Trong các thế kỉ XVII - XIX có khoảng bao nhiêu cuộc khởi nghĩa của nô lệ da đen ở Bắc Mĩ?

 • A. 300 cuộc khởi nghĩa.
 • B. 250 cuộc khởi nghĩa.
 • C. 100 cuộc khởi nghĩa.
 • D. 150 cuộc khởi nghĩa.

Câu 3: Trong giai đoạn thứ nhất Pháp được cứu nguy nhờ:

 • A. Quân Anh
 • B. Quân Mỹ
 • C. Quân Nga
 • D. Quân Nga và Anh

Câu 4: Sự kiện nổi bật nhất trong giai đoạn thứ hai có ảnh hưởng đến chiến tranh là gì?

 • A. Cách mạng tháng 10 Nga
 • B. Nga rút khỏi chiến tranh.
 • C. Quân Anh và Pháp phản công.
 • D. Các đồng minh của Đức đầu hàng.

Câu 5: Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Từ năm 1566 đến năm 1572.
 • B. Từ năm 1567 đến năm 1572.
 • C. Từ năm 1568 đến năm 1648.
 • D. Từ năm 1566 đến năm 1648.

Câu 6: Trong các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu cuộc cách mạng nào triệt để nhất?

 • A. Cách mạng tư sản Hà Lan.
 • B. Cách mạng tư sản Anh.
 • C. Cách mạng tư sản Pháp.
 • D. Cách mạng tư sản Đức.

Câu 7: Sự kiện nào tạo bước ngỏa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?

 • A. Công bố Tuyên ngôn độc lập
 • B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.
 • C. Hội nghị lục địa
 • D. “ Chè Bốt-xtơn”

Câu 8: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

 • A. Quân chủ lập hiến.
 • B. Cộng hòa tư sản.
 • C. Quân chủ chuyên chế.
 • D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Câu 9: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

 • A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân.
 • B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.
 • C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản.
 • D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác.

Câu 10: Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

 • A. Đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân
 • B. Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho CNTB phát triển
 • C. Lật đổ chế độ phong kiến. đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng Hòa
 • D. A, B, C đúng

Câu 11: Cách mạng Hà Lan lật đổ đế quốc nào?

 • A. Lật đổ ách thống trị của vương quốc Bồ Đào Nha
 • B. Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.
 • C. Lật đổ ách thống trị của vương quốc Anh
 • D. Lật đổ ách thống trị của vương quốc Pháp

Câu 12: Nhân dân Trung Quốc chống Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện năm nào

 • A. 1840- 1844
 • B. 1840- 1843
 • C. 1840- 1841
 • D. 1840- 1842

Câu 13: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?

 • A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.
 • B. Nông dân với quý tộc phong kiến.
 • C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.
 • D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 14: “Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp?

 • A. Pháp
 • B. Anh
 • C. Đức
 • D. I-ta-li-a

Câu 15: Cải cách nông nô ở đâu đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh?

 • A. Pháp
 • B. Đức
 • C. I-ta-li-a
 • D. Nga

Câu 16: Sau cách mạng tư sản, yếu tố nào thúc đẩy nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?

 • A. Tư bản, nhân công, và sự phát triển của máy móc, kỹ thuật.
 • B. Tư bản, nguồn lao động và thị trường rộng lớn.
 • C. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa.
 • D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường.

Câu 17: Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?

 • A. Nhận thức rõ được bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.
 • B. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội bình đẳng.
 • C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người.
 • D. Nhận ra được nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.

Câu 18: Vì sao giai cấp công nhân ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc đoàn kết các giai cấp vô sản trên thế giới?

 • A. Nhận thấy có cùng một kẻ thù chung, đoàn kết mới có sức mạnh.
 • B. Cùng chung lý luận đấu tranh trong cuộc chiến chống giai cấp tư sản, đó là chủ nghĩa Mác.
 • C. Vì cùng chung một mục đích đó là chống lại sự áp bức của chủ nghĩa tư bản.
 • D. Cuộc đấu tranh biểu hiện ý thức tự đứng lên giải phóng mình của vô sản thế giới.

Câu 19: Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là gì?

 • A. Công nhân và tiểu tư sản
 • B. Nông dân
 • C. Công nhân
 • D. Công nhân và nông dân

Câu 20: Thực dân Anh hoàn thành việc xâm chiếm Ấn Độ vào thời gian nào?

 • A. Thế kỉ XVI
 • B. Đầu thế kỉ XVIII
 • C. Cuối thế kỉ XVIII
 • D. Năm 1875

Câu 21: Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?

 • A. Vùng Đông Bắc
 • B. Vùng Vân Nam.
 • C. Vùng châu thổ song Dương Tử.
 • D. Tỉnh Sơn Đông.

Câu 22: Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ?

 • A. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.
 • B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu.
 • C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ.
 • D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái nặng nề.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021