Giải câu 14 bài 4: Quy đồng mẫu thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 14 : Trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) ;

b)

Bài làm:

a) Ta có: mẫu 1 : x5y3 ; mẫu 2: 12x3y4

=>MTC = 12x5y4

Ta có: 12x5y4 = 12y . x5y3 => Nhân tử phụ của mẫu 1 là 12y

12 x5y4= x2 . 12x3y4 => Nhân tử phụ của mẫu 2 là x2

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng:

b) Ta có: mẫu 1 : 15x3y5; mẫu 2: 12x4y2

=>MTC = 60x4y5

Ta có: 60x4y5 = 4x .15x3y5=> Nhân tử phụ của mẫu 1 là 4x

60x4y5 = 5y3 . 12x4y2 => Nhân tử phụ của mẫu 2 là 5y3

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021