Giải câu 69 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp sgk Toán 8 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 69 : Trang 31 sgk toán 8 tập 1

Cho hai đa thức A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2+ 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B . Q + R.

Bài làm:

Hướng dẫn: Để tìm được dư R và Q thì ta cần đặt phép tính và thực hiện phép chia.

Phép chia đa thức A = 3x4 + x3 + 6x – 5 cho B = x2+ 1 được thực hiện như sau:

Giải bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp - Toán 8 tập 1

=> Q = 3x2 + x – 3 ; R = 5x - 2

Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2+ 1)(3x2 + x – 3) + 5x - 2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021