Giải câu 72 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 72 : Trang 32 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1).

Bài làm:

Hướng dẫn: Đặt phép tính rồi thực hiện phép chia.

Giải bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp - Toán 8 tập 1

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021