Giải câu 55 bài 9: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 55 : Trang 25 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tìm x, biết:

a) x3x = 0;

b) (2x – 1)2 – (x + 3)2 = 0;

c) x2(x – 3) + 12 – 4x = 0.

Bài làm:

a) x3x = 0

<=> x(x2) = 0

<=>x(x - )(x + ) = 0

Vậy x = 0; x = -; x = .

b) (2x – 1)2 – (x + 3)2 = 0

<=>[(2x - 1) - (x + 3)][(2x - 1) + (x + 3)] = 0

<=>(2x - 1 - x - 3)(2x - 1 + x + 3) = 0

<=>(x - 4)(3x + 2) = 0

Vậy x = 4; x = -.

c) x2(x – 3) + 12 – 4x = 0

<=> x2(x – 3) - 4(x -3)= 0

<=> (x - 3)(x2- 22) = 0

<=> (x - 3)(x - 2)(x + 2) = 0

Vậy x = 3; x = 2; x = -2.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021