Giải câu 70 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp sgk Toán 8 tập 1 Trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 70 : Trang 32 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2;

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y.

Bài làm:

Hướng dẫn: Chia từng hạng tử của đa thức cho đơn thức.

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) - (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2 )

= 5x3 – x2 + 2

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y)

= xy - 1 - \(\frac{3}{6}\)y = \(\frac{5}{2}\)xy - \(\frac{1}{2}\)y - 1.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021