Giải câu 74 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 74 : Trang 32 sgk toán 8 tập 1

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2

Bài làm:

Để tìm a, ta thực hiện phép tính như sau:

Giải bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp - Toán 8 tập 1

Từ phép tính trên, ta thấy để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2 thì a - 30 = 0

=> a = 30.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021