Giải câu 69 bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước sgk Toán 8 tập 1 Trang 103

  • 1 Đánh giá

Câu 69 : Trang 103 sgk toán 8 tập 1

Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng.

(1) Tập hợp các điểm cách A cố định một khoảng 3cm.

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng 3cm.

(5) Là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

(6) là hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm.

(7) là đường tròn tâm A bán kính 3cm.

(8) là tia phân giác c

Bài làm:

Các khẳng định đúng là:

(1) với (7)

(2) với (5)

(3) với (8)

(4) với (6)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021