Giải câu 47 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử sgk Toán đại 8 tập 1 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 47 : Trang 22 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – xy + x – y;

b) xz + yz – 5(x + y);

c) 3x2 – 3xy – 5x + 5y.

Bài làm:

a) x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x – y)

= x(x – y) + (x – y)

= (x – y)(x + 1)

b) xz + yz – 5(x + y) = z(x + y) – 5(x + y)

= (x + y)(z – 5)

c) 3x2 – 3xy – 5x + 5y = (3x2 – 3xy) – (5x – 5y)

= 3x(x – y) – 5(x – y)

= (x – y)(3x – 5).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021