Giải câu 36 bài 5: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 36: Trang 17 - sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức :

a. tại x = 98

b. tại x = 99.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Tại x = 98 , ta được :

Vậy tại x = 98 thì

b.

=

=

Tại x = 99 , ta được :

Vậy tại x = 99 thì

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021