Giải câu 48 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử sgk Toán đại 8 tập 1 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 48 : Trang 22 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 4x – y2 + 4;

b) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2;

c) x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2.

Bài làm:

a) x2 + 4x – y2 + 4 = (x2 + 4x + 4) - y2

= (x + 2)2 – y2

= (x + 2 + y)(x + 2 – y)

b) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2 = 3[x2 + 2xy + y2 – z2]

= 3[(x2 + 2xy + y2) – z2]

= 3[(x + y)2 – z2]

= 3(x + y – z)(x + y + z)

c) x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 = (x2 – 2xy + y2) – (z2 – 2zt + t2)

= (x – y)2 – (z – t)2

= [(x – y) – (z – t)] . [(x – y) + (z – t)]

= (x – y – z + t)(x – y + z – t)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021