Giải câu 24 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 80 - sgk toán 8 tập 1

Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm. Tính khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy.

Bài làm:

Kẻ AP, CK, BQ vuông góc với xy (P, K, Q là chân đường vuông góc).

Hình thang APQB có :

=> KP = KQ (hình chiếu của hai đoạn thẳng bằng nhau)

=> CK là đường trung bình và cũng là khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy.

Do đó:

Vậy khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy là .

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021