Giải câu 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 38 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:

Bài làm:

Hướng dẫn: Sử dụng hằng đẳng thức cho mẫu của phân thức vế trái và chia tử cho đa thức x - 1

Ta có: x2 – 1 = (x - 1)(x + 1) => Chia x2 – 1 được x + 1

Chia x5 – 1 cho x - 1 ta được x4 + x3 + x2 + x + 1

Vậy phải điền vào chỗ trống : x4 + x3 + x2 + x + 1

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021