Giải câu 56 bài 9: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 55 : Trang 25 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tính nhanh giá trị của đa thức:

a) x2 + x+ \(\frac{1}{16}\) tại x = 49,75;

b) x2 – y2 – 2y – 1 tại x = 93 và y = 6.

Bài làm:

a) x2 + x+ \(\frac{1}{16}\) tại x = 49,75

Ta có: x2 + x+ \(\frac{1}{16}\) = x2 + 2 . x . + \(\left ( \frac{1}{4} \right )^{2}\)

= (1)

Thay x = 49,75 vào (1) ta được:

= (49,75 + 0,25)2 = 502 = 2500

b) x2 – y2 – 2y – 1 tại x = 93 và y = 6

Ta có: x2 – y2 – 2y – 1 = x2 – (y2 + 2y + 1)

= x2 - (y + 1)2

= (x - y - 1)(x + y + 1) (2)

Thay x = 93, y = 6 vào (2) ta được:

(93 - 6 - 1)(93 + 6 + 1) = 86 . 100 = 8600

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021