Giải câu 63 bài: Luyện tập sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 63 : Trang 100 sgk toán 8 tập 1

Tìm x trên hình 90

Giải bài 9: Hình chữ nhật - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Giải bài 9: Hình chữ nhật - Toán 8 tập 1

Kẻ BH ⊥ CD => Tứ giác ABHD là hình chữ nhật

=>DH = AB = 10

=> HC = DC - DH = 15 - 10 = 5

Xét tam giác vuông BHC tại H, áp dụng định lí Pytago

BH2 = 132 - 52 = 169 – 25 =144

=> BH = 12

Vậy x = 12.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021