Giải câu 74 bài 11: Hình thoi sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 74 : Trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

(A) 6cm;

(B) cm

(C) cm

(D) 9cm.

Bài làm:

Giải bài 11: Hình thoi - Toán 8 tập 1

ABCD là hình thoi, O là giao điểm hai đường chéo.

Theo định lí Pitago ta có:

AB2 = OA2 +OB2 = (AC)2 + (BD)2

=> AB =

Do đó theo đề bài: AB =

AB =

Vậy (B) đúng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021