Giải câu 71 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 71 : Trang 32 sgk toán 8 tập 1

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

a) A = 15x4 – 8x3 + x2

B = x2

b) A = x2 – 2x + 1

B = 1 - x

Bài làm:

a) Ta thấy, từng hạng tử của A 15x4 , 8x3 , x2 đều chia hết cho x2

=>Đa thức A chia hết cho đa thức B.

b) Ta có: A = x2– 2x + 1 = (1 – x)2, chia hết cho 1 - x

=> Đa thức A chia hết cho đa thức B.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021