Giải câu 62 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 62 : Trang 27 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tính giá trị của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép chia 2 đơn thức cho nhau, thu được kết quả sau đó thay số vào để tính giá trị biểu thức.

Ta có: 15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3 . x4 – 1 . y3 – 2 . z2 – 2 = 3x3y (*)

Tại x = 2, y = -10, z = 2004 vào (*) ta được:

3 . 23(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240.

Vậy giá trị của biểu thức là -240

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021