Giải câu 57 bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 57 : Trang 61 sgk toán 8 tập 1

Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau:

a) và \({{3x + 6} \over {2{x^2} + x - 6}}\)

b) và \({{2{x^2} + 6x} \over {{x^3} + 7{x^2} + 12x}}\)

Bài làm:

a) và \({{3x + 6} \over {2{x^2} + x - 6}}\)

Theo tính chất của hai phân thức bằng nhau, nếu hai phân thức trên bằng nhau nếu:

Ta có:

=

=

=

Vậy = \({{3x + 6} \over {2{x^2} + x - 6}}\)

b) và \({{2{x^2} + 6x} \over {{x^3} + 7{x^2} + 12x}}\)

Theo tính chất của hai phân thức bằng nhau, nếu hai phân thức trên bằng nhau nếu:

Ta có:

=>

Vậy = \({{2{x^2} + 6x} \over {{x^3} + 7{x^2} + 12x}}\)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021