Giải câu 7 bài 2: Hình thang sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 71

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 71- sgk toán 8 tập 1

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Bài làm:

a) Vì ABCD là hình thang có : AB // CD

=> ( góc trong cùng phía )

=>

Tương tự : ( góc trong cùng phía )

=>

Vậy ; $y=140^{\circ}$ .

b) Ta có : ( đồng vị )

=>

Tương tự : ( so le trong )

=>

Vậy ; $y=50^{\circ}$ .

c) Ta có :

Vậy ; $y=115^{\circ}$ .

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021