Giải câu 59 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 59 : Trang 26 - toán 8 tập 1 phần đại số

Làm tính chia.

a) 53 : (-5)2;

b) : \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{3}\)

c) (-12)3 : 83.

Bài làm:

a) Ta có:

53 : (-5)2 = 53 : 52 = 53 – 2 = 5

b) Ta có:

: \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{3}\) = \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{5 -3}\) = \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{2}\) = \(\frac{9}{16}\)

c) Ta có

(-12)3 : 83 = -123 : 83= (-4 . 3)3 : (4 . 2)3 = = \(\left ( -\frac{3}{2} \right )^{3}\)= -\(\frac{27}{8}\)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021