Giải câu 82 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 82 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh:

a) với mọi số thực x và y;

b) với mọi số thực x.

Bài làm:

a) với mọi số thực x và y

Ta có

= do \({\left( {x - y} \right)^2} \ge 0\) với mọi x, y.

b) với mọi số thực x.

Ta có

=

=

= với mọi x do \({\left( {x - {1 \over 2}} \right)^2} \ge 0\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021