Giải câu 41 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 41 : Trang 19 - sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết:

a) 5x(x -2000) - x + 2000 = 0;

b) x3 – 13x = 0

Bài làm:

a) 5x(x -2000) - x + 2000 = 0

5x(x -2000) - (x - 2000) = 0

(x - 2000)(5x - 1) = 0

x - 2000 = 0 hoặc 5x - 1 = 0

x = 2000 hoặc 5x = 1 => x =

Vậy x = ; x = 2000

b) x3 – 13x = 0

x(x2 - 13) = 0

x = 0

hoặc x2 - 13 = 0 => x2 = 13 => x =

Vậy x = 0; x =

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021