Giải câu 77 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 77 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) tại x = 18 và y = 4

b) tại x = 6 và y = - 8.

Bài làm:

Hướng dẫn: Để tính nhanh giá trị của các biểu thức này, ta sẽ đưa các biểu thức về dạng hằng đẳng thức rồi thay các giá trị x, y rồi tính.

a) Ta có:

(1)

Thay x = 18, y = 4 vào (1) ta được

b) Ta có:

(2)

Thay x = 6, y = - 8 vào (2) ta được

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021