Giải câu 16 bài 4: Quy đồng mẫu thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 16 : Trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

a) ,

b)

Bài làm:

a) Tìm MTC:

mẫu 1: x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

mẫu 2: x2 + x + 1

mẫu 3: 1

=> MTC = (x – 1)(x2 + x + 1)

=> Nhân tử phụ 1: 1

Nhân tử phụ 2: x – 1

Nhân tử phụ 3: (x – 1)(x2 + x + 1)

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng;

\(-2 = \frac{-2(x^{3}-1)}{(x-1)(x^{2}+x+1)}\)

b) Tìm MTC:

mẫu 1: x+ 2

mẫu 2: 2x - 4 = 2(x - 2)

mẫu 3: 6 - 3x = 3(2 - x) = - 3(x - 2)

=>MTC = 6(x - 2)(x + 2)

=> Nhân tử phụ 1: 6(x - 2)

Nhân tử phụ 2: 3(x + 2)

Nhân tử phụ 3: -2(x + 2)

Quy đồng: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021