Giải câu 60 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 60 : Trang 27 - toán 8 tập 1 phần đại số

Làm tính chia:

a) x10 : (-x)8;

b) (-x)5 : (-x)3;

c) (-y)5 : (-y)4.

Bài làm:

Hướng dẫn: Đưa các đơn thức về cùng một cơ số, rồi thực hiện phép chia.

a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2

b) (-x)5 : (-x)3= (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2

c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = -y

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021